Statuten

ANBI gegevens

comité van
aanbeveling

jaarverslagen

jaarverslag 2017

Stichting Vecjauzi

jaarverslagen
1998 - 2016

1998
In 1998 werd het landgoed Vecjauži gekocht en in het landboek ingeschreven. Dit was noodzakelijk omdat het geboortehuis van de beroemdste Letse schilder Vilhelms Purvītis, staatsmonument no 48, van de ondergang gered moest worden, omdat het belangrijk was voor het gevoel van identiteit en trost van de Letten. Ook de inboedel werd veiliggesteld en er werd een plan voor de toekomst geschreven.

1999
In dit jaar werd het geboortehuis dat zich in deplorabele staat bevond gedurende vier maanden gerestaureerd, voorzien van elektriciteit, stromend water, een rioleringssysteem. Het was een zeer ingrijpend en arbeidsintensief proces waaraan vele mensen meewerkten.

2000
In dit jaar werd voor het eerst een project uitgevoerd met de Anne Frank Stichting. Acgt Letse meisjes en 7 Russische jongens studeerden het theaterstuk “And then they came for me” van Eva Schloss in dat zij tien keer zouden opvoeren bij openingen van de reizende tentoonstelling over Anne Frank in 10 Letse steden waar veel Joden zijn weggevoerd, dit in het kader van een campagne tegen rassenhaat en intolerantie. Het was de eerste keer dat Vecjauži de plaats was waar vriendschappen werden gesloten en de internationale dialoog op gang kwam.

2001
In Nederland werden projectomschrijvingen geschreven en fondsen en sponsors benaderd om de gelden bijeen te brengen voor de restauratie van de bijgebouwen. Het geboortehuis is te kwetsbaar om grote groepen mensen in te herbergen.

2002
Wegens werkzaamheden in Nederland werden alleen subsidieverzoeken geschreven. In Letland kwamen gedurende de zomer vele bijzondere gasten.

2003
In Nederland werden de voorbereidingen gemaakt om voor langere tijd naar Letland te gaan om daar sponsoring uit te voeren.

2004
In 2004 begon een periode van wonen in Letland met warme zomers en winters tot min 35 graden. Een van de redenen om in het huis te gaan wonen was om het goed te leren kennen in alle omstandigheden. Het huis dateert uit ca. 1850, is van hout en steen, wordt nog met hout gestookt en heeft een shingle dak. Het ligt ver verwijderd van de bewoonde wereld en is omgeven door bossen, weilanden, waarin talloze diersoorten leven. Om een groot project te kunnen vormgeven, is begrip van het land, het huis, de natuur in vier seizoenen noodzakelijk. Gedurende de zomer bezochten schrijvers, fotografen en dichters het landgoed waaronder Herman Vuijsje die het boek “De Prijs van het Paradijs” schreef. Ook startte een project van de Nederlandse Heidemaatschappij “Kern met Pit; een project dat de sociale leefbaarheid in gemeenschappen beoogt te vergroten. Zaube, Mazozoli en Taurupe zouden aan dit project meedoen. Letland werd lid van de Europese Unie en alle Nederlandse fondsen die zich op Oost Europa richtten, hielden helaas op te bestaan.

2005
Kern met Pit werd voor de eerste keer uitgevoerd en het belangrijke project “Give a Hand” werd geboren (zie www.giveahand.nl).  Ook werd de eveneens op het landgoed liggende boerderij Jurdiņi gerestaureerd. In dit jaar bracht Koningin Beatrix  het staatsbezoek aan Letland en diverse activiteiten waren in het kader van dit bezoek.  Ook werden landmetingen verricht om het eerste ontwerp van de architekt te kunnen vormgeven.

2006

2007
In dit jaar werd een aanvang gemaakt met een grote fundraisingcampagne die zich op het Letse bedrijfsleven richtte. Voor dit doel werd een Letse Stichting opgericht met dezelfde doelstellingen als de Nederlandse stichting. Adreslijsten werden samengesteld en een sponsorbrochure werd gemaakt en gepresenteerd in het Riga Art Museum op 22 november.

2008
Er werd een veiling project geformuleerd waarvoor alle Letse schilders een werk ter beschikking zouden stellen voor de restauratie van de gebouwen en de ambassade schreef een brief naar alle goede relaties. Midden in de campagne barste de crisis uit, de noodtoestand werd afgekondigd en draconische maatregelen werden door het EMF opgelegd. Hiermee kwam een abrub einde aan de fondsenwervingscampage. M.Lestraden ontving de Marble Brick, de Gada Balva 2007, een staatsprijs voor de ‘beste eigenaar van een monument”. Gedurende de zomer bezocht de Nederlandse Hogeschool voor Toerisme het landgoed,  de Monumenteninspectie, de Military School uit Cēsis en er werden diverse interviews gegeven voor TV, kranten en tijdschriften.

2009
Er werden drie projecten ingediend voor Culturele Hoofdstad van Europa 2014 voor de stad Cēsis dat competeerde met Riga en Liepāja. Uiteindelijk won Riga de contest. Het definitieve plan van de architect kwam klaar. Dank zij een subsidie van de Monumenteninspectie kon de grote stal worden gerestaureerd. Er vonden gesprekken plaats met de Soros Foundation tbv het Give a Hand project en er werd een projectplan geschreven voor structurele hulp aan alle kleine gemeenten. De Hogeschool voor Toerisme bezocht Vecjauži, evenals de studenten Summerschool Valmiera. M. Lestraden verhuisde weer naar Nederland omdat de crisis elk uitzicht op werk blokkeerde.

2010
Er werden project geschreven voor Zied Zēme en voor het Ministerie van Cultuur (EU subsidie). De Nederlandse Hogeschool voor Toerisme bezocht Vecjauži twee maal, er werden plenairs gehouden met de Fotoclub Ogre en door de studenten van de Kunstacademie Riga. Daarnaast vonden diverse schrijvers, journalisten en Letland gangers de weg.

2011
Dit was een rustig jaar met reguliere zomergasten.

2012
In 2011 werd veel tijd besteed gedurende de zomer aan de opening van de “Give a Hand” flat. De laatste hand werd gelegd aan de bouwwerkzaamheden en de inrichting van deze bejaarden dag voorziening waar ouderen hun was kunnen doen en de dokter bezoeken. Op 18 augustus vond de opening plaats. De opening en persconferentie kosten allemaal veel tijd omdat er een taal barrière is, de boerderijen ver uitelkaar liggen, niet iedereen een computer heeft etc. Ook werd er een film opgenomen voor de Letse Tv ter gelegenheid van de herdenking van het geboortejaar van Purvītis.
Daarnaast kwamen de reguliere zomergasten. In Nederland werd er doorgewerkt aan de fondsenwerving.

2013                                                                                          
In 2013 werd een bezoek gebracht aan Letland in het kader van het project “Give a Hand”, een van de sociale projecten die door Stichting Vecjauži geëntameerd is. Er werd een lezing gegeven tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking door de Nederlandse Heide Maatschappij.  In  mei werd een talka gehouden onder leiding van de Letse Minister van Cultuur  Janete Jauzeme-Grendere in aanwezigheid van een aantal beroemde Letse schrijvers, musici en sporters.
Gedurende het gehele jaar werd onderhoud gepleegd aan het landgoed. Gedurende de zomerperiode (juli en augustus) zijn er vele groepen en personen op het landgoed ontvangen om het gedachtengoed over te dragen en om ondersteuners te vinden. Hoogtepunt was een weeksessie door Satori, jonge Letse schrijvers. Ook bracht Knuts Skujenieks, de beroemde eminance grise van de Letse poëten een bezoek.
Tevens werden voorbereidingen gepleegd voor de grote overzichtstentoonstelling van het werk van Vilhelms Purvītis die in november, december 2014 en januari, februari 2015 in Museum Rijswijk en Museum Panorama Mesdag te zien zal zijn, mede in het kader van Riga Culturele Hoofdstad Van Europa en in het kader van het voorzitterschap van Letland van de EU.
Het doel van de tentoonstelling is het “weer teruggeven aan de geschiedenis” van deze beroemdste schilder van Letland. Gedurende het gehele jaar werden lezingen gegeven om zodoende ook fondsen te verwerven voor de verdere restauratie van het landgoed.

Balans 31-12-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank

449

 

Eigen vermogen 1 januari 2013

450

 

 

Resultaat

 

 

130

 

 

 

 

 

580

 

 

 

 

 

 

Totaal 

580

 

 

 

 

580

 

 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

-170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

2014

In 2014 zijn bijzondere projecten ontwikkeld waarvan er een spijtig genoeg geen doorgang heeft gevonden.

Tentoonstelling in Museum Rijswijk
Na jarenlange voorbereiding zou in november een grote overzichtstentoonstelling met het werk van Vilhelms Purvītis geopend worden. Helaas werd de aanvankelijk geplande samenwerking met een ander museum onverwacht opgezegd. Hierdoor zou alleen Museum Rijswijk de primeur krijgen  een belangrijke selectie van zijn werk, dat in 2014 beschikbaar was omdat het Nationale Kunstmuseum in Riga een grootscheepse verbouwing had, te tonen. Het was een uitgelezen moment daar Letland van 1 januari tot 1 juli 2015 het voorzitterschap van de Eu zou bekleden.
Deze activiteit lag in directe lijn met de doelstellingen van de stichting zijn werk in Europa meer bekendheid te geven. In juni werd echter duidelijk dat, door onverwachte gebeurtenissen, de tentoonstelling uitgesteld diende te worden waardoor aan de tentoonstelling gekoppelde evenementen afgezegd moesten worden. Het was bijzonder jammer daar er veel voorbereidende werkzaamheden verricht waren. Wellicht zal op een later tijdstip de mogelijkheid zich opnieuw voordoen.

International Peat Conference in Riga.

In augustus werd de Internationale Peat (veen) Conference gehouden in Riga. Door het organiserend comité werd het initiatief genomen om een tentoonstelling te organiseren van werken gemaakt uit veen/turf. Het toeval wil namelijk dat in het Lets het woord purvs veen (peat) betekent. Een groep jonge mensen van de Kunstacademie Riga kwamen in augustus een week naar Vecjauži om uit peat kunst te maken en aan te tonen welke mogelijkheden er zijn met dit materiaal. Het was een uiterst inspirerende week waarin telkens tot diep in de nacht werd doorgewerkt en waarin duidelijk werd hoeveel mogelijkheden dit materiaal heeft om mee te werken en te creëren.
Kristine, Heinrichs, Ella, Valters en Lauma hebben hun werken op de speciale tentoonstelling laten zien. De organisatie was in handen van Ausma Šmite. Tegelijkertijd was er op het peat congres een tentoonstelling te zien van Edgars Ameriks die vaker in dit materiaal werkt. Meer informatie op www.veengenootschap.nl
(andere gerelateerde  websites: www.peatsociety.org ; ; www.peatculture.org )

Landgoed Vecjauzi

Gedurende het gehele jaar wordt het landgoed onderhouden. Dit betekent onder meer dat in de herfst miljoenen bladeren geveegd worden, in de winter moet dagelijks gestookt  worden en wordt het terrein deels sneeuwvrij gemaakt omdat het hout uit de voorraad gehaald moet worden, in de lente moet de bereklauw worden bestreden (EU voorschrift) en in de zomer wordt ca 40 hectare gras gemaaid. Door de stilte bezoeken dagelijks wilde zwijnen zomers de appeltuin en zij vernielen de grond als ze eikels zoeken in de herfst. Er zijn ook twee beren komen wonen in de omgeving. Er is voortdurende aandacht dat het hoofdhuis (rijksmonument) in de goede staat blijft.

Fondsenwerving

In de museumkamer is de vloer bijna weggeteerd en we hebben 2000,00 euro ontvangen van het Kultur Kapital Fond om deze vloer in de goede staat te herstellen.

In Nederland wordt gewerkt aan een nieuw subsidieverzoek voor de reconstructie van de stallen in een tentoonstellingszaal en een overnachtingsfaciliteit. Deze aanvraag is voor de subsidieperiode (EU) 2015-2020. Daarnaast wordt aan fondsenwerving gedaan (passief) en worden lezingen gegeven.

Financiële verantwoording

Balans 31-12-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank

 

336

 

 

Eigen vermogen 1 januari 2014

 

580

 

 

 

 

 

Resultaat

 

 

 

-244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 

 

336

 

 

 

 

 

 

336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten 

 

 

244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

-244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-244

 

 

 

2015

Het was een relatief rustig jaar voor de stichting omdat tijd werd besteed aan de voorbereiding voor een grote fondswervingscampagne. Inmiddels is de crisis in Letland niet meer zo ernstig als in 2008 toen de fondsenwervingsactie crashte in augustus toen de crisis uitbrak en de noodtoestand werd afgekondigd. Het heeft niet veel zin gehad om opnieuw een campagne te beginnen omdat men aan het overleven was. Daardoor heeft de ontwikkeling van het landgoed voor enige tijd op een laag pitje gestaan. Wel werden verschillende gesprekken gevoerd met fondsen en potentiele sponsors want om het kinderhotel te kunnen bouwen is ca. 200.000 € nodig.
Gedurende de zomerperiode werden vele gasten ontvangen. De eerste groep bestond uit de Soroptimisten Eindhoven die de auto kwamen aanbieden aan het andere project Give a Hand (www.giveahand.nl), een project dat tot stand kwam als project van Stichting Vecjauzi.Belangrijk was ook dat studenten die in 2014 aan het PEAT project hebben meegewerkt, terugkwamen omdat ze verder wilde werken in de prachtige atmosfeer van “Vecjauzi”.    Het feit dat iedere keer mensen terugkomen, is een goed teken.Ook kwam Karin Kluytmans die voor het Give a Hand project haar vakantie doneerde en die in de flat een pop-up pedicure praktijk begon en met name de diabetici behandelde. Dit project werd uit gezonden door Vidzeme TV en dit zou grote gevolgen hebben.


Er kwam ook bericht van het Kultur Kapital Fonds dat er een bedrag van 2000,- € mochten besteden aan het leggen van een nieuwe vloer in de museumkamer. De oude vloer was namelijk niet meer in goede staat. In augustus werd een goede vloer “meistar” gevonden omdat de vloer op de oude manier moest worden aangelegd, dat wil zeggen met onregelmatige vloerdelen.
Er werd een bezoek gebracht aan een bedrijf dat op de oude manier log huizen bouwt, dit ter voorbereiding van de bouw van het kinderhotel.

 


Ter afsluiting van het zomerseizoen werden 25 studenten ontvangen van de International Summer School of Photography die gedurende een langweekend een plein air sessie fotografie hielden.
Het jaar werd met een hoogtepunt afgesloten toen ik het bericht kreeg dat ik in de categorie “Van hart tot hart” een prijs kreeg van Latvijas Lebnums ofwel Letlands Trots.

 

Dit wordt georganiseerd door de nationale krant Diena en TV 3. Op tweede kerstdag wordt dit programma uitgezonden op de TV en heel Letland kijkt hiernaar. Het betreft 10 mensen die zich uitzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Letse Maatschappij en ik ben de eerste buitenlander die deze prijs krijgt in de tien jaar dat dit wordt georganiseerd. Dat is mijn persoonlijke trots. De uitzending is de zien op www.giveahand.nl onder actueel. (doorscrollen naar 1.28 minuten). Het is mede aanleiding vol in te gaan zetten op de fondsenwerving voor het kinderhotel in 2016.

Financiele verantwoording

Balans 31-12-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank

 

-47

 

 

Eigen vermogen 31 januari 2014

336

 

 

 

 

 

Resultaat

 

 

 

-383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 

 

-47

 

 

 

 

 

 

-47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten 

 

 

383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

-383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-383

 

 

 

 

2016

Jaarverslag Stichting Vilhelms Purvītis

Het jaar 2016 stond in het kader van restauratie, onderhoud en voorbereiding op een nieuwe fase.
Een heel belangrijke en vitale gebeurtenis was de restauratie van de vloer in de museumkamer. Omdat het huis op de aarde is gebouwd trekt er met de jaren vocht in de houten vloeren. In de museumkamer was dit proces zo langdurig geweest dat men op verschillende plaatsen door de vloer zakte. Dank zij een subsidie van de Monumenten Inspectie (Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības Inspekcia) kon de vloer opnieuw gelegd worden. Hierbij is gekozen voor een systeem zoals dat vroeger werd toegepast toen men bomen verplankte. Er zijn dus brede en smalle vloerdelen gemaakt. Vervolgens is de vloer gelegd door twee specialisten. Daarna is de vloer in de lijnolie gezet. In 2016 is de vloer opgeleverd.

Gedurende de zomerperiode werden vele gasten verwelkomd. Daar waren o.m. toeristen uit Europa onder, de schoolkinderen uit Zaube, reünisten van een gymnasium uit Riga die al 40 jaar samenkomen, journalisten,  studenten van de kunstacademie in Riga en collega museumdirecteuren. 

Er is veel tijd besteed aan het onderhoud van de tuinen. Door grote stormen waren veel bomen omgewaaid die verzaagd en opgeruimd zijn. De fruittuinen met oude appelbomen zijn onder handen genomen, de moestuinen zijn vol geplant met experimentele planten en hier hebben we veel hulp gekregen van gasten die van hun vakantie een voluntair vakantie maakten.
Ook zijn voorbereidende gesprekken gevoerd voor projectaanvragen die preluderen op het honderd jarig bestaan van Letland in 2018. Er wordt toegewerkt naar de vervulling van de droom; de bouw van het kinderhotel.
Alle bouwtekeningen zijn klaar, de monumenteninspectie heeft alles goedgekeurd en er wordt u met kracht ingezet op de fondsenwerving van 200.000,- € die nodig zijn om alles te realiseren.
Ook werd er veel tijd besteed aan Give a Hand; een sub-project van de stichting die zorg organiseert voor bejaarden op het Letse platteland (www.giveahand.nl).  Door de gemeente Amata is aan de dames die 2000 sokken en wanten gebreid hebben voor dat project een bedank cadeau gegeven in de vorm van een reis naar Nederland. Na een aantal bezoeken aan musea en andere highlights in Nederland kon voor de dames een droom in vervulling gaan namelijk een bezoek aan de Keukenhof. En dat zal voor allen een onvergetelijke reis zijn geweest. Hierbij zijn we de dames Soroptimisten Eindhoven erg dankbaar omdat zij op vele manieren gastvrijheid hebben geboden. Ook zijn we dank verschuldigd aan diverse sponsors.

 

 

Financiele verantwoording

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans 31-12-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank

 

203

 

 

Eigen vermogen 1 januari 2014

 

-47

 

 

 

 

 

Resultaat

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 

 

203

 

 

 

 

 

 

203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten 

 

 

 

 

435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten 

 

 

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

-185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

home

Stichting Vecjauži

Geboortehuis Vecjauži

Vilhelms Purvītis 

Activiteiten

Crowdfunding en Talka

foto archief

Contact